ผู้สมัครประสงค์ที่จะสมัครงานตำแหน่ง กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน
 
เลขประจำตัวประชาชน * :
(ตัวเลข 13 หลัก)